+420 296 333 337
+420 296 333 337

Obchodní podmínky

Domů > Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKT 24DOCTOR A BALÍČEK RODINNÝ LÉKAŘ (dále jen "VOP")

Společnosti: CMC – Centre Medical Care, s.r.o., se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 248 28 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 178092, DIČ/IČ DPH: CZ24828173, email: backoffice@24doctor.cz (dále jen „CMC“)

 1. Úvodní ustanovení:

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro zprostředkování služeb s názvem „24 DOCTOR“, kdy společnost CMC se zavazuje zprostředkovat objednateli a příjemcům kontakt s odborným poradcem z oblasti zdraví za účelem konzultace otázek z oblasti zdraví a zdravotnictví dle rozsahu dohodnutého v písemně uzavřené smlouvě o zprostředkování služeb (dále jen „Smlouva“) a v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro společnost CMC, pro objednatele a příjemce.
  3. Uvedené zprostředkovatelské služby budou poskytovány prostřednictvím call centra CMC, direct mailingu anebo prostřednictvím internetové stránky CMC.
 2. Definice pojmů


  Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy platí následující definice základních pojmů:
  1. Internetová stránka CMC je www.24doctor.cz
  2. Call centrum je místem, přes které může objednatel se společností CMC uzavřít smlouvu o zprostředkování služeb a přes které společnost CMC poskytuje služby uvedené v bodě 2.10 objednateli (příjemci).
  3. Non-stop linka je +420 296 333 337.
  4. Smlouvou se rozumí smlouva o zprostředkování služeb uzavřená mezi objednatelem (příjemci) a společností CMC, uzavřená písemně anebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
  5. Direct mail je reklamní adresovaná nebo neadresovaná zásilka obsahující reklamní, marketingový anebo propagační materiál služeb „24 DOCTOR“, která je adresátovi zasílána poštou, kurýrem anebo emailem.
  6. Objednatel je fyzická osoba způsobilá právně jednat anebo právnická osoba, která uzavřela se společností CMC Smlouvu ve smyslu bodu 2.4, souhlasila s VOP CMC, se zpracováním a poskytnutím osobních údajů, vybrala si minimálně jednu službu a zaplatila poplatek. Právnickou osobu v právním postavení objednatele zastupuje její statutární orgán anebo osoba k tomu zplnomocněná.
  7. Příjemce je osoba, které se bude poskytovat služba na základě Smlouvy, na kterou se přiměřeně vztahují práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy anebo z těchto VOP, ve prospěch které objednatel ve smyslu ust. § 1767 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu uzavřel.
  8. Registrací se rozumí uzavření písemné Smlouvy mezi objednatelem a společností CMC a zaplacení poplatku za službu. Za registraci se dále považuje uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a zaplacení poplatku za službu. Zaplacením se rozumí připsání poplatku na bankovní účet společnosti CMC. Registrace je nutnou podmínkou ke zpřístupnění možnosti využívat služby call centra ve vybraném rozsahu.
  9. Poplatek je finanční částka, kterou je objednatel povinen zaplatit za služby poskytnuté mu od CMC, tj. za využívání call centra v rozsahu služeb, které si objednatel zvolil, a to 365 dní v roce, 24 hodin denně, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Výše poplatku závisí na výběru konkrétního produktu, tj. na dohodnutém rozsahu služeb. Poplatek nezahrnuje cenu těch služeb objednatele, které nejsou zahrnuté v rozsahu služeb objednatele, přičemž v případě jejích vykonání ze strany odborného poradce z oblasti zdraví na základě požádání objednatele, je objednatel povinný zaplatit cenu těchto služeb jen v případě, že byl na tuto skutečnost předem upozorněný a s cenou těchto služeb předem souhlasil. Pokud si objednatel anebo příjemce za trvání služby vyžádá, objedná anebo dohodne, osobně, telefonicky, prostřednictvím emailu anebo www stránek CMC poskytování dalších služeb od CMC, které nejsou původně předmětem Smlouvy anebo VOP, a akceptuje cenu, za kterou je služba poskytována, zavazuje se za tuto službu zaplatit cenu podle ceníku CMC a na poskytování služby se v celém rozsahu bude vztahovat ustanovení Smlouvy a těchto VOP, doba trvání vázanosti služby, tak jako je tato nabízená CMC.
  10. Služby jsou služby call centra poskytované CMC objednateli, a to následovně: - přijetí telefonického požadavku objednatele v call centru výlučně z telefonních čísel objednatele uvedených ve Smlouvě; objednatel bere na vědomí a souhlasí, že při využívání služeb nebude využívat službu utajení čísla volajícího, jelikož by tímto znemožnil CMC identifikovat objednatele, - zpracování požadavku objednatele, - spojení objednatele s odborným poradcem z oblasti zdraví podle požadavku objednatele a vyrozumění objednatele o způsobu vybavení jeho požadavku v co nejkratším možném čase od přijetí požadavku v call centru. Služby jsou vždy vázané na konkrétní telefonní číslo, které uvede při uzavření Smlouvy objednatel. Služby spočívají pouze ve zprostředkování kontaktu s odborným poradcem z oblasti zdraví, nepovažují se za poskytování zdravotní služby, nenahrazují návštěvu lékaře, odborné lékařské vyšetření ani lékařskou službu první pomoci nebo záchranné služby.
  11. Odborný poradce z oblasti zdraví je zdravotní zařízení, které spolupracuje s CMC, a které je oprávněné vykonávat konzultační služby z oblasti zdraví v souladu s požadavky objednatele podle dohodnutého rozsahu služeb.
  12. Doba vázanosti Služby je doba, po kterou má objednatel zpřístupněné služby uvedené v bodě 2.10 po zaplacení poplatku objednatelem, přičemž podle rozsahu Služeb může jít o dobu jednoho (1) měsíce, dvanácti (12) měsíců, dvaceti čtyř (24) měsíců nebo třicet šest (36) měsíců. Doba vázanosti Služby počíná běžet dohodnutým dnem zpřístupnění služby ve Smlouvě (nejdříve po zaplacení poplatku). V případě předčasného ukončení používání Služby ze strany objednatele se už zaplacený poplatek objednateli nevrací. Zaplacení poplatku se nijak neváže na rozsahu využití služeb ze strany objednatele.
 3. Zpřístupění služby:

  1. Služby jsou objednateli zpřístupněny ode dne, který byl sjednán ve Smlouvě za podmínky, že byl objednatelem zaplacen poplatek, přičemž zaplacením poplatku se rozumí připsání částky na bankovní účet CMC. Pokud nebude poplatek objednatelem zaplacen ve stanovené době splatnosti, posunuje se den zpřístupnění služby na den, kdy bude poplatek objednatelem zaplacen.
  2. Uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že:
   1. se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi,
   2. Jvšechny údaje uvedené objednatelem jsou pravdivé.
  3. Doba vázanosti smlouvy se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byla původně dohodnuta, pokud se strany nedohodly jinak, anebo pokud objednatel před uplynutím doby vázanosti smlouvy nepožádal o změnu Služby, anebo pokud ke dni uplynutí doby vázanosti Služby nedojde k zániku smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. 11 těchto VOP. Ke zpřístupnění možnosti objednatele využívat Služby na další dobu vázanosti Služby dojde zaplacením poplatku dle aktuálního ceníku CMC. O prodloužení vázanosti Služby na další období, o možnosti ukončení Smlouvy anebo o možnosti změny poskytované Služby a o platebních instrukcích pro zaplacení poplatku bude CMC informovat objednatele nejpozději 14 dnů před uplynutím doby vázanosti Služby, a to písemně anebo sms zprávou na telefonní číslo uvedené objednatelem ve Smlouvě.
 4. Místo, čas a způsob dodaní:

  1. Pokud Smlouva nestanovuje něco jiného, je místem dodání služby a platebním místem sídlo CMC.
  2. Dodání služby se uskuteční v termínu dohodnutém ve Smlouvě, a pokud nebyl termín dodání dohodnut, pak v době přiměřené vzhledem k předmětu poskytované služby.
  3. V případě zmeškání poskytnutí služby, které je způsobená objednatelem, CMC uvědomí objednatele o této skutečnosti a to dohodnutým způsobem komunikace, přičemž v tomto případě je objednatel povinný uhradit CMC všechny poplatky a výdaje s tím spojené.
  4. Nevyužité, resp. jen částečně využité, Služby a to jakéhokoliv důvodu spočívajícího na straně objednatele, neposkytuje objednateli nárok na nezaplacení poplatku, nárok na slevu, resp. vrácení (ani částečné) zaplaceného poplatku od CMC.
 5. Cena a platební podmínky:

  1. Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí pro služby výška poplatku dle ceníku CMC platného a účinného ke dni uzavření Smlouvy, resp. k prvnímu dni prodloužené doby vázanosti Služby, přičemž tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH. Poplatek nezahrnuje náklady, u kterých je výslovně uvedeno, že nejsou zahrnuty v poplatku, přičemž tyto se účtují samostatně vedle poplatku za Služby.
  2. Poplatek je splatný první den zpřístupnění služby, resp. první den prodloužené doby vázanosti Služby podle platebních instrukcí poskytnutých CMC, pokud z těchto VOP anebo ze smlouvy nevyplývá něco jiného. Objednatel může poplatek uhradit některým z následujících způsobů: a) bankovním převodem na účet CMC, b) poštovní poukázkou na účet CMC přiloženou k smlouvě, c) debetní nebo kreditní kartou, d) prostřednictvím třetí osoby poskytující úvěry a / nebo půjčky.
  3. Pokud má objednatel přidělen pro provedení platby úhrady poplatku variabilní symbol, je povinen označit platbu příslušným variabilním symbolem (zpravidla číslo Smlouvy).
  4. Objednatel není oprávněn žádnou svou pohledávku vůči CMC postoupit na třetí osobu. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči pohledávce CMC.
  5. Objednatel není oprávněn zadržet CMC platbu dohodnuté ceny z důvodu, že probíhá reklamace služeb anebo z důvodu existence nároku z vad služeb, resp. nároku ze záruky, anebo z nároku na náhradu škody.
  6. CMC je oprávněna poskytnout objednateli podle svého uvážení slevu za poskytnuté služby až do výše 100% dohodnutého poplatku a to i opakované za podmínek určených CMC.
 6. Povinnosti CMC

   CMC se zavazuje:
  1. Zpřístupnit objednateli možnost využívat služby dle zvoleného produktu po splnění podmínek uvedených v čl. 3 těchto VOP.
  2. Zabezpečit provoz call centra, které je objednateli k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně během celého kalendářního roku na non stop lince.
  3. Zajistit na non stop lince operátory call centra.
  4. Vyvinout maximální úsilí, aby byla zprostředkovatelská služba poskytnuta v co nejkratším možném čase.
 7. Povinnosti objednatele

   Objednatel se zavazuje
  1. Zaplatit poplatek tak, jak je uveden v platném a účinném ceníku zveřejněném na internetové stránce ke dni uzavření Smlouvy.
  2. Poskytnou CMC maximální možnou součinnost pří plnění povinností CMC podle čl. 6 těchto VOP, a to zejména komunikovat s CMC za účelem získání informací potřebných na zabezpečení řádného zpřístupnění služeb a zprostředkování konzultačních služeb s odborným poradcem z oblasti zdraví dle dohodnutého rozsahu.
  3. Včas informovat CMC o veškerých skutečnostech potřebných pro zabezpečení úspěšného plnění povinností CMC podle čl. 6 těchto VOP.
  4. Vyvinout maximální možné úsilí, aby byla zprostředkovatelská služba poskytnuta v co nejkratším možném čase.
  5. Bez zbytečného odkladu oznámit CMC jakoukoli změnu osobních údajů, které CMC poskytnul.
 8. Odpovědnost za škodu

  1. Objednatel bere na vědomí, že společnost CMC pouze zprostředkovává kontakt objednatele s odborným poradcem z oblasti zdraví. Společnost CMC proto neodpovídá za jakoukoli újmu, která vznikne objednateli při výkonu činnosti odborného poradce z oblasti zdraví, zejména neodpovídá za újmu způsobenou objednateli nesprávnou nebo neúplnou informací nebo radou ze strany odborného poradce z oblasti zdraví. Za takovou újmu odpovídá výlučně odborný poradce z oblasti zdraví.
  2. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem anebo držitelem mobilního telefonního čísla, které poskytl společnosti CMC při uzavření smlouvy pro účely plnění na základě této Smlouvy. Společnost CMC neodpovídá objednateli za žádnou újmu zapříčiněnou tím, že objednatel poskytl CMC nesprávné, zavádějící nebo neúplné informace anebo dokumenty.
 9. Ochrana osobních údajů

  1. Objednatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve Smlouvě správcem CMC – Centre Medical care, s.r.o., se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 248 28 173, a to pro účely splnění povinností společnosti CMC daných Smlouvou, tj. zprostředkování kontaktu objednatele a příjemců s odborným poradcem z oblasti zdraví, dále pro marketingové účely CMC, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování objednatele za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je objednatel kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány správcem nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří, dále pro účely analýz osobních údajů objednatelů umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních objednatelů a určitých skupin objednatelů (tzv. direct mailing). Tento souhlas objednatel uděluje na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let ode dne skončení smluvního vztahu. Dále ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, objednatel souhlasí, aby správce nebo jím pověřená osoba využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích. Souhlas se vztahuje i na všechny další údaje, které objednatel společnosti CMC poskytne před uzavřením této smlouvy anebo po dobu trvání právního vztahu založeného Smlouvou.
  2. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen se svými právy dle § 11, § 12 a § 21 zák., č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně písemně na adrese správce odvolat. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci předá bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Prohlásí-li objednatel, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
  3. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a popřípadě prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
  4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že jejich telefonické hovory se společností CMC a s odborným poradcem z oblasti zdraví mohou být monitorovány a zaznamenány, a to za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšováním jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran. Dále objednatel a příjemci souhlasí s tím, že příslušný záznam hovoru může být společností CMC zálohován po dobu nezbytně nutnou.
  5. Společnost CMC zpracovává osobní údaje objednatele a příjemce v rozsahu titul, jméno a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, emailová adresa a telefonický kontakt.
  6. Společnost CMC se zavazuje, že bude osobní, účetní a jiné údaje objednatele chránit a neposkytne je třetím osobám s výjimkou případů, kdy je tato možnost, popř. povinnost stanovena zákonem, dále s výjimkou poskytnutí těchto údajů osobám, které poskytují odborné služby (advokáti, notáři, daňoví poradci apod.), dále třetím subjektům, kteří budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny,a dále subdodavatelům společnosti CMC v souvislosti s plněním Smlouvy.
  7. Objednatel bere na vědomí, že, že jeho osobní údaje budou společností CMC zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a po dobu 5 let ode dne skončení smluvního vztahu a následně uchovávány a archivovány podle zvláštních zákonů.
  8. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit CMC jakoukoliv změnu osobních údajů, které CMC poskytl.
 10. Oznámení

  1. Jakékoliv oznámení, výzvy, žádosti, dokumenty, odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy a jiná korespondence musí mít písemnou formu a musí být společnosti CMC doručeně osobně, poštou, kurýrem, anebo emailem. Za okamžik doručení se považuje okamžik faktického předání (při osobním doručení), zasláním potvrzení přijetí emailové zprávy (při zaslání emailem) anebo okamžikem potvrzení dokladu o přijetí (při zaslání poštou nebo kurýrem), pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
  2. Smluvní strany se dohodly, že v případě jakýchkoli pochybností o doručení anebo v případě nemožnosti doručení, se oznámení považuje za doručené poslední den odběrné lhůty pro vyzvednutí u poštovního přepravce.
 11. Poučení o uplatnění reklamace, stížností, podnětů

  1. Objednavatel uplatňuje reklamaci písemně na adrese: CMC – Centre Medical Care, s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na backoffice@24doctor.cz. Objednavatel je povinen podrobně popsat vadu poskytnuté služby a uvést kontaktní adresu, na kterou bude zasláno vyrozumění o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od uplatnění reklamace.
  2. Dohled nad dodržováním povinností CMC vyplývajících z právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele vykonává Česká obchodná inspekce. Spory vyplývající ze smluvního vztahu bude řešit příslušný soud ČR.
  3. V případě sporu mezi objednavatelem v právním postavení spotřebitele (fyzická osoba – nepodnikatel) má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, a to e-mailem na backoffice@24doctor.cz , není-li objednatel spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo jestli se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, nebo pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dní od její odeslaní, objednavatel má právo podat návrh na započetí alternativního řešení sporu a to určenému subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ADR) podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění. Subjektem ADR je podle ustanovení § 20e písm. d) výše citovaného zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.). Návrh může objednavatel podat způsobem určeným v Pravidlech pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) vydaný v Praze dne 27. 01 2016 ústředním ředitelem České obchodní inspekce.
  4. V případě sporu mezi objednavatelem v právním postavení spotřebitele (fyzická osoba – nepodnikatel) má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, a to e-mailem na backoffice@24doctor.cz , není-li objednatel spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo jestli se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, nebo pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dní od její odeslaní, objednavatel má právo podat návrh na započetí alternativního řešení sporu a to určenému subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ADR) podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění. Subjektem ADR je podle ustanovení § 20e písm. d) výše citovaného zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.). Návrh může objednavatel podat způsobem určeným v Pravidlech pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) vydaný v Praze dne 27. 01 2016 ústředním ředitelem České obchodní inspekce.
  5. V případě spotřebitelských smluv uzavřených na dálku, spotřebitel může podat návrh na započetí alternativního řešení sporu i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů ODR, která je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 12. Zánik smluvního vztahu

  1. Smlouva uzavřená mezi objednatelem a společností CMC je uzavírána na dobu určitou s možností automatického prodloužení.
  2. Pokud není v této Smlouvě nebo VOP uvedeno jinak, je kterákoliv smluvní strana oprávněna nejpozději 1 měsíc před ukončením řádného smluvního období zaslat druhé smluvní straně písemné sdělení, že trvá na ukončení smlouvy uplynutím doby, na kterou byla sjednána, čímž vylučuje její automatické prodloužení o další dobu vázanosti. V případě, že objednatel nedoručí společnosti CMC písemné oznámení s projevem vůle dále nepokračovat ve smlouvě, projevuje tím vážnou, určitou a srozumitelnou vůli, že souhlasí s prodloužením této smlouvy o další dobu vázanosti. Smlouva se automaticky prodlužuje za stejných podmínek sjednaných v této smlouvě vyjma poplatku, který se vždy řídí dle ceníku CMC platného k prvnímu dni automatického prodloužení Smlouvy.
  3. Smluvní vztah mezi objednatelem s CMC automaticky zaniká, pokud objednatel nezaplatí poplatek ve lhůtě 8 dnů ode dne uzavření Smlouvy a rovněž v případě oboustranné písemné dohody mezi objednatelem a CMC. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran podle Smlouvy, resp. těchto VOP s výjimkou těch, které podle Smlouvy anebo VOP vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluvního vztahu, zejména povinnost objednatele zaplatit poplatek dle Smlouvy.
  4. Objednatel i CMC mohou od smlouvy odstoupit z důvodů daných zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit jen v případě, že CMC v důsledku vlastního zaviněného jednání je v prodlení s poskytnutím služby o víc jako 1 měsíc anebo opakovaně (minimálně 3x) a závažně porušuje své povinnosti podle čl. 6 těchto VOP, přičemž objednatel je povinen před odstoupením od smlouvy z výše uvedeného důvodu poskytnout CMC prostřednictvím dohodnutého způsobu komunikace dodatečnou lhůtu na plnění v trvání nejméně 15 dnů ode dne doručení CMC.
  6. CMC je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou dohodnutého poplatku o více jak 7 kalendářních dnů anebo v případě, že objednatel službu zneužije, a to tak, že umožní její využití třetí osobě v rozporu se Smlouvou. Dále je CMC oprávněna od Smlouvy odstoupit nastane-li nějaká mimořádná a nepředvídatelná okolnost, které znemožňuje společnosti CMC plnit dle Smlouvy, zejména ztráta zaměstnanců anebo odborných poradců z oblasti zdraví, přerušení dodávek tepla, vody a energie, přerušení nebo zastavení činnosti CMC anebo zahájení insolvenčního řízení u CMC, znemožnění zprostředkování služeb změnou legislativy, vojenským konfliktem, rozhodnutím orgánu veřejné moci anebo jinými okolnostmi nemající původ v úmyslném konání nebo opomenutí ze strany CMC.
  7. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany CMC se zaplacený poplatek objednateli nevrací, pokud není písemně mezi objednatelem a CMC dohodnuto jinak. V případě odstoupení od Smlouvy je CMC oprávněna mimo poplatek požadovat od objednatele přiměřenou úplatu za všechny služby, které mu byly poskytnuty do dne skončení platnosti Smlouvy.
  8. Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání, má objednatel, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení je objednatel povinen zaslat společnosti CMC na adresu společnosti CMC – Centre Medical Care, s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 a nebo emailem na: backoffice@24doctor.cz. Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení společnosti CMC. Objednatel je však povinen uhradit společnosti CMC poměrnou část ceny služby, které již užíval ode dne uzavření Smlouvy do dne platného odstoupení od Smlouvy. V případě, že služby do dne účinného odstoupení od Smlouvy zpřístupněny nebyly, je CMC povinna objednateli vrátit celý zaplacený poplatek. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek.
 13. Závěrečné ustanovení

  1. Tyto VOP vydává CMC s účinností od 01.04.2016.VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. CMC má výhradní právo na úpravu těchto VOP. Ke změně VOP dojde tím způsobem, že CMC na své internetové stránce zveřejní nové znění VOP, o této skutečnosti musí být objednatel některou z forem dohodnuté komunikace informován. Pokud objednatel nesouhlasí se změněným zněním VOP, je oprávněn od smlouvy do 7 pracovních dnů písemně odstoupit.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou součástí každé uzavřené Smlouvy. Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od VOP, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost.
  3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy.

V Praze, dne, 1.4.2016